AWS's Commands

COMMAND's Example View
aws acm
aws acm-pca
aws alexaforbusiness
aws amplify
aws apigateway
aws apigatewaymanagementapi
aws apigatewayv2
aws application-autoscaling
aws application-insights
aws appmesh
aws appstream
aws appsync
aws athena
aws autoscaling
aws autoscaling-plans
aws backup
aws batch
aws budgets
aws ce
aws chime
aws cloud9
aws clouddirectory
aws cloudformation
aws cloudfront
aws cloudhsm
aws cloudhsmv2
aws cloudsearch
aws cloudsearchdomain
aws cloudtrail
aws cloudwatch
aws codebuild
aws codecommit
aws codepipeline
aws codestar
aws codestar-notifications
aws cognito-identity
aws cognito-idp
aws cognito-sync
aws comprehend
aws comprehendmedical
aws configservice
aws configure
aws connect
aws cur
aws dataexchange
aws datapipeline
aws datasync
aws dax
aws deploy
aws devicefarm
aws directconnect
aws discovery
aws dlm
aws dms
aws docdb
aws ds
aws dynamodb
aws dynamodbstreams
aws ec2
aws ec2-instance-connect
aws ecr
aws ecs
aws efs
aws eks
aws elasticache
aws elasticbeanstalk
aws elastictranscoder
aws elb
aws elb
aws emr
aws es
aws events
aws firehose
aws fms
aws forecast
aws forecastquery
aws fsx
aws gamelift
aws glacier
aws globalaccelerator
aws glue
aws greengrass
aws groundstation
aws guardduty
aws health
aws help
aws history
aws iam
aws importexport
aws inspector
aws iot
aws iot-data
aws iot-jobs-data
aws iot1click-devices
aws iot1click-projects
aws iotanalytics
aws iotevents
aws iotevents-data
aws iotthingsgraph
aws kafka
aws kinesis
aws kinesis-video-archived-media
aws kinesis-video-media
aws kinesisanalytics
aws kinesisanalyticsv2
aws kinesisvideo
aws kms
aws lakeformation
aws lambda
aws lex-models
aws lex-runtime
aws license-manager
aws lightsail
aws logs
aws machinelearning
aws macie
aws managedblockchain
aws marketplace-catalog
aws marketplace-entitlement
aws marketplacecommerceanalytics
aws mediaconnect
aws mediaconvert
aws medialive
aws mediapackage
aws mediapackage-vod
aws mediastore
aws mediastore-data
aws mediatailor
aws meteringmarketplace
aws mgh
aws mobile
aws mq
aws mturk
aws neptune
aws opsworks
aws opsworks-cm
aws organizations
aws personalize
aws personalize-events
aws personalize-runtime
aws pi
aws pinpoint
aws pinpoint-email
aws pinpoint-sms-voice
aws polly
aws pricing
aws qldb
aws qldb-session
aws quicksight
aws ram
aws rds
aws rds-data
aws redshift
aws rekognition
aws resource-groups
aws resourcegroupstaggingapi
aws robomaker
aws route53
aws route53domains
aws route53resolver
aws s3
aws s3api
aws s3control
aws sagemaker
aws sagemaker-runtime
aws savingsplans
aws sdb
aws secretsmanager
aws securityhub
aws serverlessrepo
aws service-quotas
aws servicecatalog
aws servicediscovery
aws ses
aws sesv2
aws shield
aws signer
aws sms
aws snowball
aws sns
aws sqs
aws ssm
aws sso
aws sso-oidc
aws stepfunctions
aws storagegateway
aws sts
aws support
aws swf
aws textract
aws transcribe
aws transfer
aws translate
aws waf
aws waf-regional
aws workdocs
aws worklink
aws workmail
aws workmailmessageflow
aws workspaces
aws xray